Przelewy

W poleceniu zapłaty (będącym alternatywą dla polecenia przelewu) pobranie należności z rachunku dłużnika i przekazanie jej na rachunek wierzyciela dokonuje się na złe cenie dłużnika, ale z inicjatywy wierzyciela. Stroną inicjującą jest zatem wierzyciel a więc odwrotnie niż przy posługiwaniu się poleceniem przelewu, gdzie dyspozycją płatniczą wydaj e bankowi dłużnik. Polecenie zapłaty jest to zatem udzielona bankowi dyspozycja wierzyciela obciążenia określoną kwotą rachunku dłużnika i uznania tą kwotą rachunku wierzy cielą.

Polecenie zapłaty

Dzięki zastosowaniu polecenia zapłaty istnieje możliwość usprawnienia procesie przekazywania środków, np. między przedsiębiorstwami. Jest to ważne zwłaszcza wówczas, gdy wiele nieuczciwych firm nie reguluje terminowo swoich zobowiązań. Taka sytuacja zmusza wierzycieli do ciągłego monitorowania poziomu zadłużenia swoich odbiorców. Uznanie rachunku bankowego wierzyciela następuje po uzyskaniu środków przez jego bank od banku dłużnika na pokrycie dokonywanego polecenia zapłaty. Utrudnieniem dla wierzyciela jest jednak fakt, że dłużnikowi przysługuje prawo do odwołania zrealizowanego już polecenia zapłaty w ciągu 5 dni od obciążenia jego rachunku. To zdaniem wierzycieli podnosi ryzyko kredytowe ze względu na zwiększenie niepewności co do ostatecznej realizacji zlecenia.

Czeki

Czeki należą do najstarszych form rozliczeń, zaś ich podstawy prawne i funkcje reguluj ą postanowienia Prawa czekowego.1′ Czek (ang. check- sprawdzić, kontrolować) jest dokumentem zawierającym skierowanie do banku polecenia wypłacenia oznaczonej kwoty pieniężnej ze środków znajdujących się w tym banku do dyspozycji wystawcy. A więc za pośrednictwem czeku właściciel rachunku bankowego może regulować wszelkie zobowiązania związane np. z prowadzoną działalnością gospodarczą. Sposób wystawienia (wypełnienia) czeku jest ściśle określony przez Prawo czekowe. Może być on wystawiony z opuszczeniem niektórych wymaganych elementów bądź też zawierać jedynie podpis osoby upoważnionej do dysponowania rachunkiem. Czek taki określony jest mianem niezupełnego lub in blanco, zaś jego wydanie upoważnia posiadacza do uzupełnienia brakujących danych. Uzupełnienie to musi być jednak zgodne z warunkami uzgodnionymi wcześniej z wystawcą czeku.

Poczta

Z kolei korzystając z poczty również powinniśmy pamiętać o kilku istotnych rzeczach. Po pierwsze, powinniśmy pamiętać, że zarówno wybrany przez nas operator pocztowy, jak i rodzaj listu ma istotny wpływ na to, jak będzie interpretowany termin dostarczenia naszej przesyłki do urzędu skarbowego. W przypadku skorzystania z usług Poczty Polskiej możemy wybrać dwie formy przesyłki: list polecony lub list ekonomiczny.

W pierwszej sytuacji, termin dostarczenia przesyłki jest tożsamy z datą stempla pocztowego. Z kolei w drugim przypadku, termin dostarczenia przesyłki jest rozumiany
z datą faktycznego dostarczenia naszego rocznego zeznania podatkowego do urzędu skarbowego. W przypadku zaś wybrania innego operatora pocztowego, niż Poczta Polska, rodzaj listu jaki wybierzemy nie ma już znaczenia. Termin dostarczenia przesyłki jest tożsamy również z datą faktycznego naszego zeznania podatkowego do urzędu skarbowego.

Pit przez internet

Ostatnim sposobem dostarczenia naszego rocznego zeznania jest droga elektroniczna. Ten sposób staje się coraz bardziej modny i popularny, zwłaszcza wśród młodych ludzi. Skraca to znacznie czas, który musimy poświęcić na rozliczenie się z urzędem skarbowym. Aby wysłać nasze zeznanie podatkowe, nie musimy nawet wychodzić z domu. Należy pamiętać, że w tym przypadku dowodem na złożenie zeznania podatkowego jest UPO- Urzędowe Potwierdzenie Odbioru.

W przypadku, gdy osoba samotnie wychowuje swoje dziecko, wypełniając formularz PIT, w taki sposób, jakby jej dziecko było drugim zarobkującym w tej rodzinie. Wiadome jest, że sytuacja jest fikcyjna i że dziecko nie może zarabiać. Samotny rodzic może po prostu w tej sytuacji, skorzystać z preferencji i ulg. Ponadto zapłaci podwójną kwotę podatku, który liczony jest od połowy łącznej kwoty przychodów uzyskiwanych w tej rodzinie. W ten sposób, dochody uzyskiwane przez tą rodzinę nie wejdą w wyższy rejon, w którym stawka podatkowa jest wyższa.

Należy pamiętać, że istotna jest różnica rozliczania przychodów uzyskiwane przez dzieci małoletnie, a inne w przypadku dzieci, które ukończyły już 18 rok życia. Jeżeli przychody uzyskiwane przez dzieci, pochodzą z różnych źródeł, sytuacja jest jeszcze inna. Część tych przychodów może być wliczana do przychodów uzyskiwanych przez daną rodzinę, a część wręcz przeciwnie, do przychodów uzyskiwanych samodzielnie przez dziecko.

Przychody małoletnich

Jeżeli mówimy o przychodach uzyskiwanych przez dzieci małoletnie, to mogą one pochodzić z następujących źródłach: stypendiów, różnego rodzaju pracy, w skład wchodzą również umowy na podstawie zlecenia lub dzieła lub przychody pochodzące z przedmiotów, które zostały oddane do swobodnego przedmiotu.

Istnieją określone prawnie warunki, by było możliwe łączne opodatkowanie małżonków. Po pierwsze, należy pozostawać w ustroju wspólności majątkowej przez cały rok. Po drugie, za dany rok małżonkowie mogą opodatkować się łącznie, gdy złożą w formie pisemnej stosowne oświadczenie. Ponadto muszą przez cały rok pozostawać w związku małżeńskim, dlatego nie skorzystają z tego młode małżeństwa, ani te osoby, które zdecydowały się na rozwód. Natomiast zdecydowanie się na separację, nie ogranicza i nie zamyka drogi do wspólnego opodatkowania. Ponadto, nie mogą korzystać z ryczałtu
( z wyjątkiem najmu prywatnego), opodatkowania liniowego, podatku tonażowego oraz karty podatkowej.

Łączne opodatkowanie małżonków może być również możliwe, gdy małżonkowie posiadają dla celów podatkowe inne niż Polska miejsce zamieszkania, w państwie, które jest członkiem Unii Europejskiej lub państwa należącego do Konfederacji Szwajcarskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EWG). Również jest to możliwe, gdy jeden
z małżonków rozlicza się z podatku w Polsce, a drugi na terenie kraju członkowskiego Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Konfederacji Szwajcarskiego lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EWG). Sytuacja ta dotyczy małżonków, których dochód podlegający opodatkowaniu na terenie Polski, wynosił co najmniej 75% uzyskiwanego rocznie całkowitego ich dochodu.