Podatki

Każdy podatnik ma prawo do wyboru w jaki sposób będzie składał swoje roczne zeznanie podatkowe. Może to czynić na trzy różne sposoby: za pośrednictwem poczty, osobiście
w urzędzie skarbowym lub w formie elektronicznej. Składanie PIT-u przez Internet staje się coraz bardziej modnym zjawiskiem w Polsce.

PIT

Powinniśmy pamiętać o zrobieniu dodatkowej kopii naszego zeznania podatkowego, jeśli składamy go osobiście w urzędzie skarbowym. Należy to uczynić, ponieważ oryginał pozostawiamy w urzędzie skarbowym, natomiast kopia zostanie przez urzędnika skarbowego podstemplowana. W ten sposób uzyskamy potwierdzenie, że rzeczywiście złożyliśmy osobiście nasze zeznanie podatkowe w urzędzie. Kopię tę powinniśmy przechowywać, dopóki nie ulegnie ono przedawnieniu. W przypadku złożenia zeznania podatkowego za 2013 rok w 2014 roku, nasze roczne zeznanie podatkowe ulegnie przedawnieniu dopiero w 2018 roku. Powinniśmy również, że jeśli składamy zeznanie podatkowe osobiście, nie powinniśmy czekać i odkładać tego na ostatnią chwilę. Jeśli zrobimy to odpowiednio wcześniej nasza wizyta w urzędzie skarbowym będzie dużo krótsza i unikniemy w ten sposób długich kolejek.

Warto pamiętać o…

Bardzo istotne jest by zachować go na naszym komputerze, ponieważ jest to jedyny dokument jaki otrzymujemy od urzędu skarbowego, że rzeczywiście złożyliśmy nasze zeznanie podatkowe. UPO jest automatycznie generowane przez system, dzięki któremu możemy złożyć naszą e-deklarację lub poprzez odpowiedni program do PIT za konkretny rok. Następuje to po weryfikacji formalnej przesłanego przez nas, właściwie i prawidłowo wypełnionego formularza podatkowego.

Niezależnie od wybranego przez nas sposobu dostarczenia zeznania podatkowego, musimy pamiętać o przestrzeganiu terminów określonych przez urząd skarbowy.
W przypadku składania PIT-16A i PIT-28, ostatecznym terminem złożenia tego PIT jest 31 stycznia. Natomiast w sytuacji składania PIT-36L, PIT-36, PIT-38, PIT-39 oraz PIT-37, ostateczny termin upływa 30 kwietnia. Musimy pamiętać, że spotkają nas niemiłe konsekwencje nałożone przez urząd skarbowy, w przypadku niedotrzymania tych terminów.

Sytuacje kryzysowe

W sytuacjach kryzysowych, takich jak zepsucie się lodówki, niezbędne jest zakupienie nowego artykułu gospodarstwa domowego. Niestety nie jest możliwe dłuższe przechowywanie żywności, gdy nie posiada się lodówki, a w przypadkach, gdy nie ma możliwości codziennego uzupełniania jedzenia, wtedy takie urządzenie jest niezbędne. Jednak gdy nie posiadamy odpowiednich środków finansowych, w momencie awarii, powinniśmy skorzystać z opcji wzięcia lodówki na kredyt. Wiele punktów handlowych z artykułami gospodarstwa domowego oferuje zakupy na raty. Nie jest trudno dostać lodówkę na raty, trzeba posiadać najczęściej dowód tożsamości oraz zaświadczenie z pracy o wysokości zarobków. Na przyznanie kredytu czeka się najczęściej od kilkudziesięciu minut do kilku godzin. Po takim czasie sklep otrzymuje decyzję z banku, czy ten udzieli go kredytobiorcy. Jeżeli tak, wystarczy podpisać dokumenty i można zabierać nową lodówkę do domu. Oczywiście kredyt jest zobowiązaniem, ale w sytuacjach kryzysowych jest najbardziej korzystną opcją, szczególnie dla osób, które nie posiadają w zapasie większych ilości gotówki.

Ekstra wydatki

Niestety wielu ludzi nie może pozwolić sobie na ekstra wydatki, czyli na zakup droższych produktów płacąc gotówką, dlatego korzysta się z kredytów i pożyczek. Takie usługi są łatwo dostępne dla wszystkich, którzy posiadają stały dochód. Pożyczka się przyda, gdy pilnie potrzebujemy większej ilości gotówki, a nie możemy czekać z zakupem, aż odłożymy potrzebną kwotę. Czasami nagła awaria sprzętu AGD zmusza nas do wzięcia produktu na raty, albo chęć wyjazdu, gdzie nie zdążyliśmy odłożyć potrzebnej kwoty. Niestety pożyczki i kredyty to nie tylko zalety, ale niestety także wady. Najczęściej doliczane są do kwoty pożyczki wysokie odsetki, ponieważ opodatkowanie wynosi od kilkunastu do kilkudziesięciu procent pożyczanej kwoty. Musimy być świadomi, że będziemy zobowiązani do spłaty pieniędzy przez wiele miesięcy, albo nawet i lat. Dlatego powinniśmy tak dobierać pożyczki lub kredyty, aby raty były możliwe do spłaty oraz upewnić się, czy istnieje możliwość na przykład zawieszenia spłaty rat w ciężkiej sytuacji finansowej, na przykład przy stracie pracy.

Obrót na rynku pieniężnym

Przedmiotem obrotu na rynku pieniężnym są krótkoterminowe (do jednego roku) instrumenty finansowe. Instrumenty te charakteryzują się najniższym stopniem ryzyka i najwyższym poziomem płynności. Rynek pieniężny jest miejscem emisji i obrotu instrumentów finansowych sektora bankowego, jak też pozabankowego. Szczególną aktywność wykazują tu jednak instytucje finansowe, głównie banki, poszukujące możliwości ulokowania wolnych środków pieniężnych nawet na bardzo krótki okres, np. jeden-dwa dni. Z kolei możliwość zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych zapewnia ciągłość w regulowaniu zobowiązań. Rynek pieniężny służy również państwu do realizowania polityki pieniężnej. Tu bowiem określa się zasady ustalania ceny pieniądza, której głównym wyznacznikiem jest stopa procentowa. Jej wysokość ma decydujący wpływ na wielkość podaży strumienia pieniądza i popytu na pieniądz w szczególności z punktu widzenia decyzji kredytowych przedsiębiorstw. Określając istotę rynku pieniężnego, należy podkreślić, że szczególnym wyznacznikiem jego funkcji i cech charakterystycznych są podmioty aktywnie uczestniczące w operacjach tu przeprowadzanych. Wśród uczestników należy wyróżnić Skarb Państwa, bank centralny, banki komercyjne, instytucje ubezpieczeniowe, fundusze inwestycyjne oraz firmy brokerskie.

Skarb Państwa

Skarb Państwa, reprezentowany przez Ministra Finansów, jest jednym z najważniejszych uczestników rynku pieniężnego. Pełni bowiem wiodącą rolę na pierwotnym rynku pieniężnym i jest emitentem rządowych papierów wartościowych. Celem emisji jest pozyskanie środków o charakterze zwrotnym, przeznaczonych na finansowanie pożyczkowych potrzeb budżetu państwa, w szczególności niedoboru budżetowego. Bank centralny realizuje przyjęte przez Radę Polityki Pieniężnej założenia polityki pieniężno-kredytowej państwa. Realizując politykę monetarną, wpływa na kształtowanie wielkości podaży wolnych środków finansowych będących w obiegu sektora bankowego. W realizacji tego celu Narodowy Bank Polski wykorzystuje między innymi operacje otwartego rynku. Bank centralny można zatem traktować jako gwaranta płynności finansowej sektora bankowego oraz utrzymania realnej wysokości stóp procentowych w operacjach otwartego rynku pieniężnego.