Finanse

Kredyt.

Niejednokrotnie nasze finanse nie pozwalają nam na zakup konkretnych rzeczy, dlatego niezbędny jest kredyt. Z tym zamiarem udajemy się najczęściej do banku, ale istnieją inne instytucje finansowe takie jak punkty kredytowe, które zajmują się wyłącznie kredytami lub pożyczkami. Zgłaszając się po kredyt musimy mieć ze sobą dowód osobisty oraz drugi dokument ze zdjęciem. Musimy także pokazać zaświadczenie z pracy, czyli okazać bankowi nasze finanse i czy będziemy na ich podstawie zdolni do spłacenia kredytu. Przy większych kredytach niezbędny będzie podpis drugiej osoby, tak zwanego żyranta. Jest to osoba z odpowiednią płynnością finansową, która zaświadcza, że w razie kłopotów finansowych i problemów ze spłatą rat kredytobiorcy, to ona weźmie na siebie spłatę długu. Do wysokości kredytu musimy wziąć nasze możliwości finansowe. Specjaliści doradzają, aby kwota raty była o połowę niższa od tej, którą jesteśmy w stanie spłacać co miesiąc. To jest taka gwarancja na wypadek, gdybyśmy popadli w tarapaty finansowe. Jeżeli chodzi o spłatę kredytu warto, z drugiej strony, spłacić go jak najszybciej, ponieważ wtedy zapłacimy mniejsze odsetki, a tym samym zaoszczędzimy pewną kwotę pieniędzy

Zmiany systemu bankowego

Pierwsze zmiany systemu bankowego w stronę gospodarki rynkowej wprowadziło Prawo bankowe z 1982 roku.’) Stworzono wówczas formalne podstawy niezależności NBP, zwiększania samodzielności banku centralnego w przygotowaniu i realizacji założeń polityki pieniężno-kredytowej oraz zakładania nowych banków w formie spółek akcyjnych. Jednak w praktyce owe regulacje nie przyczyniły się do zaistnienia jakościowych prorynkowych zmian w bankowości polskiej. Do roku 1989 powstały tylko trzy nowe banki: Bank Rozwoju Eksportu SA w 1986 r. (powołany w celu finansowania inwestycji proeksportowych; miał wprowadzić element konkurencji wobec Banku Handlowego), Łódzki Bank Rozwoju SA i Bank Inicjatyw Gospodarczych. W 1986 r. podjęto w Polsce działania służące reformie gospodarczej, a wraz z nimi podjęto prace nad przebudową sektora bankowego. W 1987 r. ze struktury NBP została wyodrębniona jako uniwersalny bank państwowy Powszechna Kasa Oszczędności -PKO BP, której zadaniem była obsługa oszczędności ludności i finansowanie budownictwa mieszkaniowego. Zmiany zasad funkcjonowania systemu bankowego, zapoczątkowane przez reformę prawa bankowego, stworzyły szansę dostosowania tego systemu do potrzeb rozwijającego się wolnego rynku. Wraz z wejściem w życie nowego Prawa bankowego i ustawy o Narodowym Banku Polskim na bazie oddziałów operacyjnych NBP l lutego 1989 roku powstało dziewięć banków komercyjnych: Bank Gdański w Gdańsku, Bank Śląski w Katowicach, Bank Przemysłowo-Handlowy w Krakowie, Bank Depozytowo-Kredytowy w Lublinie, Powszechny Bank Gospodarczy w Łodzi, Bank Zachodni we Wrocławiu, Pomorski Bank Kredytowy w Szczecinie, Państwowy Bank Kredytowy w Warszawie oraz Wielkopolski Bank Kredytowy w Poznaniu.2) Do 1991 roku były to banki państwowe, następnie stały się spółkami akcyjnymi Skarbu Państwa.

Przemiany

Istotnym procesem przemian polskiego systemu bankowego po 1989 r. jest konsolidacja. Oznacza ona łączenie kapitałowe oraz organizacyjne. Chociaż istnieje wiele poglądów i kontrowersji wokół metod przeprowadzania konsolidacji, jej konieczność jest powszechnie akceptowana. Same procesy konsolidacyjne mogą odbywać się poprzez fuzje bądź przejęcia. Powszechnie uznaje się, że fuzja, czyli połączenie ma miejsce wówczas, gdy łączą się podmioty identycznej bądź porównywalnej wielkości. Akcjonariusze otrzymują wówczas po 50% głosów na walnym zgromadzeniu połączonej spółki, ma tu również miejsce akceptacja zamierzeń przez zarządy obu jednostek. W przypadku przejęcia następuje przeniesienie kontroli nad działalnością gospodarczą spółki z jednej grupy inwestorów do innej. Przejmowane przedsiębiorstwo nie traci osobowości prawnej, zaś do najbardziej typowych form przejęć należą zakup akcji lub udziałów, przejęcie spółki w zamian za akcje spółki nabywcy. Podstawowym celem konsolidacji jest osiągnięcie konkurencyjnej pozycji rynkowej dzięki korzyści skali i rozszerzeniu zakresu usług finansowych. Najczęściej wysuwanymi argumentami potwierdzającymi konieczność konsolidacji banków są:
– wzmocnienie pozycji rynkowej;
– redukcja kosztów działalności;
– dywersyfikacja działalności poprzez rozszerzenie usług na różne segmenty klientów, w tym wejście na rynki zagraniczne;
– dostęp do nowoczesnych technologii i usług bankowych;
– skuteczniejsze zarządzanie ryzykiem bankowym;
– możliwość wzrostu wartości udzielanych kredytów;
– efektywniejsza polityka kadrowa oraz możliwość pozyskiwania wysokokwalifikowanych pracowników;
– wzrost skuteczności działalności marketingowej banków.

Słusznie podkreśla się, że podstawowym efektem konsolidacji jest wzrost kapitałów w bankach poprzez kumulację funduszy własnych. Powszechnie znana słabość kapitałowa banków w Polsce uniemożliwiała sprostanie wymogom rynkowym, a także skutecznej realizacji procesów dostosowawczych do struktur europejskich.

Akcje charytatywne

We wszelkich akcjach charytatywnych chodzi głównie o dwie rzeczy. Pierwszą są osoby lub zwierzęta, bądź zabytki czy inne rzeczy, które potrzebują pomocy w formie finansowej. Drugą ważną sprawą są właśnie finanse. We wszelkich akcjach charytatywnych, głównym celem jest zebranie jak największej kwoty pieniędzy. Pieniądze są zbierane na konkretny cel lub dla konkretnej osoby. Mogą to być zbiórki pieniędzy, na przykład do puszek na ulicach, mogą to być koncerty, z których dochód przeznaczony jest na konkretną rzecz lub osobę. Finanse są więc najważniejszą kwestią. To dzięki nim można pomóc chorym ludziom lub pomóc przy renowacji zabytków albo kupić niezbędny sprzęt. W akcje charytatywne chętnie włączają się sponsorzy, które przeznaczają kwoty pieniężne na konta organizatorów akcji charytatywnych, ale każda kwota się liczy. Bardzo chętnie przyjmowana jest każda złotówka od zwykłego człowieka. Kwestią finansową akcji charytatywnych zajmują się organizatorzy takich imprez. To oni także dysponują środkami finansowymi uzbieranymi dzięki dobroci innych ludzi. Następnie środki finansowe są przekazywane na konkretny cel, czyli taki, którego dotyczyła zbiórka.